Често задавани въпроси

Вижте отговорите на често задаваните въпроси около счетоводната практика.

Какъв е срокът след напускане на работа да се регистрирам на борсата?

Срокът е 7 работни дни от прекратяване на договора. Брои се от първия неработен ден. Ако се изпусне срока, санкции няма, но се намалява обезщетението, което трябва да се получи.

Колко дни от болничните се изплащат от работодателя?

Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 % от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. Останалите дни се изплащат от НОИ – 80%

Каква е минималната работна заплата за страната от 01.01.2020 г.?

610 лева

Какъв е минималния месечен осигурителен доход за 2020г. на самоосигуряващи се лица, както и за започналите дейност през 2020 г.

610 лева

Какъв е максималния месечен размер на осигурителния доход за 2020г.?

3000 лева

Какъв е минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители?

420 лева

Какъв е размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 год.възраст през 2020 г.?

380,00 лева

Каква е еднократната помощ при раждане 2020 г.?

 • За първо дете – 250 лв.
 • за второ дете – 600лв.
 • за трето дете – 300 лв.
 • за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

В какъв срок самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява?

самоосигуряващият се може да променя процентът върху който се осигурява за текущата година, до 31 януари на текущата година.

До колко работни дни не платения отпуск се зачита за трудов стаж?

до 30 работни дни през една календарна година

Какви са ограниченията за плащане в брой през 2020 г.?

 • Плащанията се извършват с превод или внасяне по платежната система, когато:
 • Са на стойност равна или надвишаваща 10 000 лева
 • На стойност  под 10 000 лева, представляваща част от парична престация  по договор, чиято стойност е равна или надвишава 10 000 лева
 • Могат да се разглеждат като част от свързани по между си платежни операции на едно и също основание,чиято обща стойност е равна или надвишава 10 000 лева
 • Прилага се и в случайте на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна или надвишава 10 000 лева.Равностойността се определя на курса на БНБ в деня на плащането.

Как се коригира декларация 6?

 • Буква „К” – когато се намалява размерът на декларираните задължения за съответния месец. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
 • С код корекция „К” не се коригират данните в т.1,2,3 и 9
 • При увеличаване размера на декларираното задължения не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение

Кой има право на парично обезщетение за безработица?

Лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Как се заплаща извънреден труд?

 • 50 на сто за работа през работните дни
 • 75 на сто за работа през почивните дни
 • 100 на сто за работа през дните на официални празници
 • 50 на сто за работа при сумирано изчисляване на работното време

Какви са лихвите за невнесени в срок задължения за осигуровки?

Вземанията за невнесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта.

Какъв е размера на еднократната помощ при смърт на осигурено лице?

540 лева

Върху каква сума се дължи здравна осигуровка, когато лицето на тр. договор е във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете?

610 лева

Върху каква сума се изчислява здравна осигуровка на лицата в неплатен отпуск и без трудов стаж?

305 лева

Колко време трябва да съм се осигурявал за да имам право на болничен?

6 месеца осигурителен стаж

В какъв срок документите свързани болничния лист се представят в НОИ?

 • от осигурителите, техните клонове и поделения – до 10-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.
 • от самоосигуряващите се лица – до 10-то число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението.

До колко броя болнични се подават на място в НОИ или по електронен път?

Ако работодателят подава до 2 документа – на хартия или електронен носител на гише в НОИ ; Ако подава от 3 до 10 документа – на електронен носител на гише в НОИ или по електронен път;  Над 10 документа – единствено по електронен път

Какъв е периодът от който се изчисляват обезщетенията при временна неработоспособност?

18 календарни месеца

Как се определя размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане?

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

За 2020 г. внасят ли се вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”?

НЕ . 

Кога се дължат лихви при месечните авансови вноски съгл.ЗКПО?

Предприятията, внасящи месечни авансови вноски ще дължат лихва, когато дължимият годишен корпоративен данък за 2020г. надвиши с над 20% сумата на декларираните месечни авансови вноски за 2020 г.

Кога се дължат лихви при тримесечните авансови вноски съгл.ЗКПО?

При тримесечните авансови вноски съпоставката е малко по-различна, поради това, че в рамките на годината не се внасят 4 тримесечни авансови вноски, а само 3. Поради това, че се внасят ¾ от авансовите вноски, то съпоставката следва да се направи с ¾ от дължимият годишен корпоративен данък (75% от годишния данък). В тази връзка предприятията, внасящи тримесечни авансови вноски ще дължат лихва, когато 75% от дължимият годишен корпоративен данък за 2020 г. надвиши с над 20% сумата на декларираните тримесечните авансови вноски за 2020 г.

Какъв е размерът на данъчни облекчения за трудоустроени по трудови договори?

От месечно намаление на данъчната основа с 660 лева и от обща годишна данъчна основа – намаление на данъчната основа с 7920 лева годишно

Какви са процентите на необходимо присъщите разходи за 2020 г.?

За доходи от наеми – 10% ; За граждански договори – 25%; За авторски хонорари – 40%; За регистрирани земеделски производители – 60%

Свържете се с нас

При всякакви въпроси свързани с предлаганите от нас услуги. Моля свържете се с нас!

office@schetovodni-uslugi.eu

0896 67 39 79

гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. д-р Петър Дертлиев 42 /бивш бул. Добринова скала/ Сграда “Грийн център”, ет. 1, офис 34

Пон-Пет: 09:00-17:00, Съб-Нед: Почивни дни