Счетоводни услуги

Вижте основните счетоводни услуги предлагани от нас!

Абонаментното счетоводно обслужване включва:

⇒ Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съобразени с дейността на фирмата.

⇒ Текуща обработка на първичните счетоводни документи.

⇒ Текущо осчетоводяване на входящите и изходящи счетоводни документи и завеждане на счетоводни регистри.

⇒ Осчетоводяване на лизингови договори

⇒ Водене на складови наличности.

⇒ Съставяне на амортизационен план на дълготрайните активи.

⇒ Начисляване на амортизации.

⇒ Ежемесечно изготвяне на финансов резултат.

⇒ Изготвяне на периодични и годишни справки.

⇒ Ежемесeчно изготвяне и подаване към НАП по електорнен път дневници и справки-декларации по ДДС.

⇒ Изготвяне и подаване на VIES декларации.

⇒ Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации

⇒ Обработка на отчетите от касовите апарати.

⇒ Обработка на извлеченията от  банковите сметки.

⇒ Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет.

⇒ Изготвяне на справки поискани от клиент.

⇒ Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет.

⇒ Ежемесечно изготвянe на платежни нареждания за осигурителните и данъчни задължения на фирмата към бюджета.

⇒ Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет.

⇒ Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване приложенията към тях.

⇒ Попълване на Патентни декларации за физически лица и еднолични търговци.

⇒ Попълванe на справка за физическите лица, получили доходи през годината, различни от трудови.

⇒ Интернет банкиранe.

Трудово-осигурителни услуги,личен състав и работни заплати

⇒ Изготвяне на трудови договори и анекси към тях,допълнителни споразумения,длъжностни характеристики,заповеди за назначаване и прекратяване на трудовите договори и подаване на информацията в НАП

⇒ Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета

⇒ Изготвяне на граждански договори

⇒ Ежемесечно изготвяне на платежни ведомости за изплатени заплати

⇒ Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6 – ежемесечно и годишно

⇒ Изготвяне и подаване на уведомления по чл.61,ал.4 от КТ

⇒ Регистрация на болнични листове за работници и служители.

⇒ Изготвяне на документи за пенсиониране УП 2; УП 3.

⇒ Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата.

⇒ Попълване на трудови книжки.

Еднократно счетоводно обслужване

Попълване на годишни декларации за физически и юридически лица

Попълване на трудови и осигурителни книжки

Подаване на месечна декларация по ДДС и други

Свържете се с нас

При всякъкви въпроси свързани с предлаганите от нас услуги. Моля свържете се с нас!

office@schetovodni-uslugi.eu

0896 67 39 79

гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. д-р Петър Дертлиев 42 /бивш бул. Добринова скала/ Сграда “Грийн център”, ет. 1, офис 34

Пон-Пет: 09:00-17:00, Съб-Нед: Почивни дни